Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật tồn tại; sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động và sinh sản. Hay nói cách khác, không có cơ thể sống nào tồn tại được mà không có sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với môi trường.

Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể là gì?

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật tồn tại; sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động và sinh sản.

Hay nói cách khác, không có cơ thể sống nào tồn tại được mà không có sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với môi trường.

Ví dụ:

Trong vòng đời của cây khoai tây:

  • Sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng rất mạnh ở giai đoạn đầu giúp cây khoai tây nảy mầm từ củ.

  • Tới giai đoạn cây đơm hoa và tạo quả ở rễ, sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng lại diễn ra rất nhanh, giúp tích tụ tất cả các chất dinh dưỡng của cây vào quả.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close