Một số yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật?

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật?

Quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như: các đặc điểm của đất, ánh sáng, độ ẩm …

Trong đó, các đặc điểm của đất (độ ẩm, hàm lượng khí O2, ...) ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của rễ cây.

Các yếu tố của đất ảnh hưởng tới trao đổi nước và chất dinh dưỡng của cây như thế nào?

  • Nước trong đất hòa tan muối khoáng → giúp rễ cây dễ dàng hấp thụ.

  • Độ pH của đất ảnh hưởng tới sự hòa tan của các muối khoáng trong đất.

  • Độ tơi xốp, thoáng khí của đất → tăng hàm lượng Oxygen trong đất → giúp rễ cây hô hấp mạnh, thúc đẩy quá trình hấp thụ nước và khoáng.

Các yếu tố khác của môi trường gây ảnh hưởng gì tới sự trao đổi chất của cây?

  • Ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng, quá trình trao đổi nước và sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây.

  • Ngoài ra, nhiệt độ ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của rễ

  • Độ ẩm không khí ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước ở lá.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close