Một số yếu tổ ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

Bôn yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hô hấp tế bào là: nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ oxygen và nồng độ carbon dioxide.

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới hô hấp tế bào?

1. Nồng độ oxygen:

Oxygen là nguyên liệu của quá trình hô hấp.

Khi nồng độ oxygen giảm xuống dưới 5% thì cường độ hô hấp giảm.

2. Carbon dioxide:

Nồng độ carbon dioxide trong không khí thuận lợi cho hô hấp tế bào là 0,03%.

Khi nồng độ carbon dioxide tăng sẽ ức chế quá trình hô hấp.

3. Nước:

Nước vừa là nguyên liệu, vừa là môi trường cho các phản ứng hóa học trong quá trình hô hấp tế bào. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong tế bào.

4. Nhiệt độ:

Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp ở sinh vật là 30 - 35oC.

Em có biết?

Một số loài tảo ở suối nước nóng có thể hô hấp ở 80oC.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close