Ứng dụng cảm ứng của thực vật trong thực tiễn

Ứng dụng cảm ứng thực vật trong thực tiễn là gì?

Ứng dụng cảm ứng thực vật trong thực tiễn là gì?

Hiện tượng cảm ứng ở thực vật được con người ứng dụng trong rất nhiều mặt của đời sống như:

  • Ứng dụng tính hướng sáng của thực vật để tạo hình cây bonsai, trồng xen canh các cây ưa sáng và ưa bóng để tận dụng triệt để nguồn ánh sáng.


  • Ứng dụng tính hướng nước để trồng cây thủy sinh, cây gần bờ ao, mương nước.

  • Ứng dụng tính hướng tiếp xúc để làm giàn cho các cây leo như: bầu, bí, mướp …

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close