Khái niệm hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ tạo thành nước và carbon dioxide đồng thời giải phóng ra năng lượng.

Hô hấp tế bào là gì?

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ tạo thành nước và carbon dioxide đồng thời giải phóng ra năng lượng.

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là gì?

Hô hấp tế bào sử dụng đường glucose là chủ yếu, để thực hiện các phản ứng oxy hóa khử để tạo thành các hợp chất đơn giản và giải phóng năng lượng dưới dạng ATP cho tế bào sử dụng.

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể. Ti thể là bào quan trong tế bào của sinh vật nhân thực.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close