Cách xác định công thức hóa học

Cách xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị hoặc phần trăm khối lượng của các nguyên tố?

Cách xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị hoặc phần trăm khối lượng của các nguyên tố?

Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo thành hai nguyên tố khi biết hóa trị của các nguyên tố

- Đặt công thức hóa học của hợp chất AxBy

- Áp dụng quy tắc hóa trị, xác định tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{b}{a}\)

- Xác định x,y (x, y thường là những số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn tỉ lệ trên)

Ví dụ: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi S hóa trị VI và O

Đặt công thức của hợp chất là SxOy

Theo quy tắc hóa trị, ta có: VI x x = II x y

Ta có tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{{II}}{{VI}} = \frac{1}{3}\). Chọn x = 1 và y = 3

Công thức hóa học của hợp chất là SO3

Cách xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết phần trăm khối lượng của các nguyên tố và khối lượng phân tử của hợp chất?

Các bước tính như sau:

- Đặt công thức hóa học của chất là AxBy

- Tính khối lượng của A, B trong một phân tử chất

- Tìm x, y

Ví dụ:

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close