Sử dụng đồ thị quãng đường - thời gian

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

SỬ DỤNG ĐỒ THỊ QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN

I. Lí thuyết

Từ đồ thị, ta có thể:

+ Biết được tính chất chuyển động của vật

+ Tính được tốc độ của vật tại một thời điểm nào đó

+ Xác định được vị trí của vật ở những thời điểm xác định

II. Ví dụ minh họa

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close