Các hạt cấu tạo nên nguyên tử

Hạt electron mang điện tích gì? Hạt proton mang điện tích gì?

Hạt electron mang điện tích gì?

Hạt electron mang điện tích âm nên vỏ nguyên tử mang điện tích âm

Hạt proton mang điện tích gì?

Hạt proton mang điện tích dương

Hạt neutron mang điện tích gì?

Hạt neutron không mang điện tích

Vì sao nguyên tử trung hòa về điện?

Vì số hạt proton = số hạt electron nên điện tích dương = điện tích âm => Nguyên tử trung hòa về điện

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close