Phân tử, đơn chất, hợp chất

Phân tử là gì? Khối lượng phân tử được tính như thế nào?

Phân tử là gì?

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử gắn kết với nhau bằng liên kết hóa học và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Ví dụ:

 

Khối lượng phân tử được tính như thế nào?

Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử. Đơn vị của khối lượng phân tử là amu

Ví dụ: Khối lượng phân tử CO2 bằng khối lượng nguyên tử carbon cộng 2 lần khối lượng nguyên tử oxygen.

Đơn chất là gì?

Đơn chất là những chát được tạo thành từ một nguyên tố hóa học.

Hợp chất là gì?

Hợp chất là những chất do hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học tạo thành.

Ví dụ:

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close