Ô nguyên tố và chu kì

Ô nguyên tố cho biết thông tin gì? Chu kì là gì?

Ô nguyên tố cho biết thông tin gì?

Ô nguyên tố cho biết: số hiệu nguyên tử,, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố và khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó.

Chu kì là gì?

Chu kì gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp thành theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Trong bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu chu kì?

Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì, được đánh số từ 1 đến 7.

Trong một chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

Chu kì 1: có 2 nguyên tố hydrogen và helium được gọi là chu kì nhỏ

Chu kì 2 và 3 có 8 nguyên tố được gọi là chu kì nhỏ

Chu kì còn lại gồm 18 nguyên tố được gọi là chu kì lớn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close