Con đường hấp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ

Rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng bằng cách nào? Cây vận chuyển nước và các chất khoáng từ lông hút lên thân và lá bằng cách nào?

Rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng bằng cách nào?

Ở đa số thực vật, sự hút nước và khoáng chủ yếu xảy ra ở các tế bào lông hút

Lông hút là tế bào biểu bì rễ biến dạng dài ra, đâm sâu vào các hạt đất để quá trình hút nước và chất khoáng từ đất hiệu quả nhất.

Cây vận chuyển nước và các chất khoáng từ lông hút lên thân và lá bằng cách nào?

Nước và chất khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân và lá nhờ dòng mạch gỗ. Nhưng trước hết, chúng sẽ đi vào mạch gỗ qua 1 trong 2 cách sau đây:

  • Con đường gian bào: đi xen vào khoảng kẽ giữa các tế bào.

  • Con đường tế bào chất: đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.

Em có biết?

Những loài cây gỗ lớn (thông, sồi …) không có lông hút. Các loài này hút nước và chất khoáng nhờ nấm rễ. Đây là quan hệ cộng sinh giữa thực vật và nấm. Nấm hút nước và chất dinh dưỡng từ đất cho cây, ngược lại, cây cung cấp cho nấm chất hữu cơ.

 


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close