Ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

Nhiệt độ và ánh sáng ảnh hưởng như thế nào tới sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của sinh vật như thế nào?

Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài chủ yếu là nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng.

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào tới sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Mỗi loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp.  Sự biến động nhiệt độ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là với thực vật và động vật biến nhiệt.

Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào tới sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Ánh sáng là nhân tố cơ bản, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của sinh vật và thời gian ra hoa của thực vật.

 


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close