Cách tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố

Cách tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hóa học?

Cách tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hóa học?

Các bước tính:

- Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất

- Tính khối lượng phân tử

- Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố theo công thức:

(Khối lượng nguyên tố : khối lượng phân tử hợp chất) .100%

Ví dụ: tính phần trăm khối lượng của Mg, O trong hợp chất MgO

Phần trăm về khối lượng của Mg trong hợp chất MgO là: \(\frac{{24}}{{40}}.100\%  = 60\% \)

Phần trăm về khối lượng của O trong hợp chất MgO là: \(\frac{{16}}{{40}}.100\%  = 40\% \)

Cách xác định hóa trị của nguyên tố khi biết hóa trị của các nguyên tố khác như thế nào?

Trong hợp chất có hai nguyên tố, nếu biết công thức hóa học và hóa trị của nguyên tố thì hóa trị của nguyên tố còn lại được xác định như sau:

- Đặt hóa trị của nguyên tố chưa biết là a

- Xác định a dựa vào quy tắc hóa trị

Ví dụ: Xác định hóa trị của Fe trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3

Gọi hóa trị của Fe trong hợp chất là a

Vì O có hóa trị II nên khi áp dụng quy tắc hóa trị, ta có: a x 2 = II x 3 => a = III.

Vậy Fe có hóa trị III trong hợp chất Fe2O3.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close