Khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Trao đổi chất là quá trình sinh vật lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và trả lại môi trường các chất thải. Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Trao đổi chất là gì?

Trao đổi chất là quá trình sinh vật lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và trả lại môi trường các chất thải.

Ví dụ: Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

Chuyển hóa năng lượng là gì?

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Ví dụ: Sự trao đổi năng lượng giữa cơ thể với môi trường:

Vậy mối liên quan giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là gì?

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau. 

Ví dụ: Quá trình trao đổi chất thu nạp các chất dinh dưỡng vào cơ thể, phân giải thành các nguyên liệu để cơ thể sử dụng, chuyển hóa năng lượng giúp tổng hợp các chất hữu cơ cho cơ thể từ nguồn nguyên liệu đó.  • Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể

    Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật tồn tại; sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động và sinh sản. Hay nói cách khác, không có cơ thể sống nào tồn tại được mà không có sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với môi trường.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close