Cấu tạo và tính chất của nước

Nước có cấu tạo như thế nào? Tính phân cực của nước được hình thành nhờ đâu?

Nước có cấu tạo như thế nào?

Mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị.

Tính phân cực của nước được hình thành nhờ đâu?

Liên kết cộng hóa trị bị lệch về phía nguyên tử oxygen nên đầu mang oxygen tích điện âm, đần mang hydrogen tích điện dương, điều này tạo nên tính phân cực của nước.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close