Bài tập vận dụng công thức tính tốc độ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

BÀI TẬP VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH TỐC ĐỘ

I. Lí thuyết

- Biểu thức: \(v = \frac{s}{t}\)

II. Ví dụ minh họa

Bài tập: Một bạn đi từ nhà đến trường với tốc độ không đổi, xuất phát từ nhà là lúc 6 h 30 phút, đến trường lúc 7 h. Biết quãng đường từ nhà bạn đó đến trường là 3 km. Tính tốc độ của bạn đó ra km/h và m/s.

Tóm tắt

s = 3 km

t = 7 h – 6 h 30 phút = 30 phút = 0,5 h

v = ?

Phương pháp giải:

Biểu thức tính tốc độ: \(v = \frac{s}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Tốc độ của bạn đó là:

\(v = \frac{s}{t} = \frac{3}{{0,5}} = 6km/h = 1,67m/s\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close