Quá trình vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây

Nước và các chất dinh dưỡng vận chuyển trong thân cây bằng cách nào?

Nước và các chất dinh dưỡng vận chuyển trong thân cây bằng cách nào?

Thân cây có 2 loại mạch để vận chuyển các chất gọi là: mạch gỗ và mạch rây. Hai loại mạch này nằm song song với nhau trong thân.

Mạch gỗ và mạch rây vận chuyển chất gì?

Mạch gỗ vận chuyển nước và các chất khoáng hòa tan từ rễ lên thân và lên lá (dòng đi lên).

Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ tổng hợp ở lá tới những nơi cần hoặc bộ phận dự trữ (hạt, củ, quả).

Để tìm hiểu về sự khác biệt giữa dòng mạch gỗ với dòng mạch rây, em quan sát hình dưới đây:


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close