Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Thực vật sinh trưởng và phát triển nhờ đâu?

Thực vật sinh trưởng và phát triển nhờ đâu?

Thực vật sinh trưởng nhờ hoạt động của mô phân sinh - nhóm các tế bào chưa phân hóa nên vẫn còn khả năng phân chia. 

Có 2 loại mô phân sinh chính là: mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.

Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh rễ và các chồi thân, giúp thân tăng về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang.

Thực vật trải qua những giai đoạn phát triển nào?

Quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật gồm 2 giai đoạn: từ khi hạt nảy mầm đến cây non rồi đến cây trưởng thành và giai đoạn từ khi cây bắt đầu ra hoa, tạo quả và hình thành hạt.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close