Lý thuyết khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi sinh vật từ khi hình thành, sinh ra và lớn lên đều trả qua quá trình sinh trưởng và phát triển.

I. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật:

1. Sinh trưởng, phát triển là gì?

Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật:

Mỗi sinh vật từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều trải qua những giai đoạn sinh trưởng và phát triển nhất định, có hình thái và kích thước khác nhau, đặc trưng cho loài.

Sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. Nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.

II. Mô phân sinh và chức năng của mô phân sinh:

Thực vật sinh trưởng nhờ hoạt động của mô phân sinh - nhóm các tế bào chưa phân hóa nên vẫn còn khả năng phân chia. 

Có 2 loại mô phân sinh chính là: mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.

Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh rễ và các chồi thân, giúp thân tăng về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang.

 Sơ đồ tư duy Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật:

 

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close