Vai trò của nước đối với sinh vật

Nước đóng vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?

Vai trò của nước đối với cơ thể sống là gì?

Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật. Khoảng 70% khối lượng cơ thể người trưởng thành là nước.

Nước góp phần vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Nước là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể (quang hợp, tiêu hóa thức ăn, điều hòa thân nhiệt ...).


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close