Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở thực vật diễn ra như thế nào?

Cảm ứng ở thực vật thường gắn liền với sự sinh trưởng và phát triển của các tế bào, xảy ra chậm và khó nhận thấy.

Tùy theo tác nhân kích thích, có 4 kiểu cảm ứng ở thực vật, đó là: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng nước, hướng tiếp xúc.

  • Hướng sáng: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng.

  • Hướng trọng lực: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực (hướng về tâm quả đất).

  • Hướng nước: là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng tới nguồn nước. Hướng nước ở rễ là hướng dương

  • Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh tr­ưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close