Lý thuyết cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi ta chạm tay vào lá cây trinh nữ, lá cây sẽ cụp lại. Hiện tượng này có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

I. Cảm ứng và vai trò của cảm ứng ở sinh vật:

1. Cảm ứng ở sinh vật là gì?

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

2. Vai trò của cảm ứng ở sinh vật:

Cảm ứng giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

II. Tập tính ở động vật:

1. Tập tính là gì?

Tập tính là một chuỗi phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Có 2 loại tập tính: 

- Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.

- Tập tính học được: hình thành trong quá trình sống, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho từng cá thể.

2. Vai trò của tập tính:

Tập tính có vai trò quan trọng đối với đời sống động vật. Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường, đảm bảo cho chúng tồn tại và phát triển.

 Sơ đồ tư duy  Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật:

 

 

 

 

 

 Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close