Công thức tính khối lượng nguyên tử

Khối lượng electron bằng bao nhiêu? Khối lượng nguyên tử được tính như thế nào?

Khối lượng electron bằng bao nhiêu?

me = 0,00055amu

Khối lượng proton và neutron bằng bao nhiêu?

mp = mn = 1 amu

Khối lượng nguyên tử được tính như thế nào?

Khối lượng nguyên tử = số p + số n

Ví dụ: nguyên tử oxygen có 8 proton và 8 neutron nên khối lượng nguyên tử oxygen là 8.1 + 8.1 = 16 amu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close