Quá trình thoát hơi nước ở lá cây

Cây thoát hơi nước bằng cách nào?

Cây thoát hơi nước bằng cách nào?

Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá. Khí khổng điều chỉnh thoát hơi nước bằng cách đóng mở. 

Khí khổng đóng và mở bằng cách nào?

Khí khổng đóng và mở chủ yếu nhờ sức trương nước của tế bào. cụ thể là:

  • Các ion di chuyển từ bên ngoài vào bên trong 2 tế bào hạt đậu, kéo theo nước đi vào bên trong tế bào → Tế bào hạt đậu căng lên → khe khí khổng mở.

  • Ion đi ra khỏi tế bào kéo tho nước →  tế bào hạt đậu xẹp lại → khe khí khổng đóng. 

Thoát hơi nước có ý nghĩa gì đối với cơ thể thực vật?

  • Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác.

  • Khí khổng mở tạo điều kiện cho không khí đi vào và đi ra khỏi cây.

  • Hơi nước thoát ra ngoài mang theo một lượng nhiệt => hạ nhiệt độ của lá cây.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close