Vỏ và hạt nhân nguyên tử

Vỏ nguyên tử được cấu tạo như thế nào? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào?

Vỏ nguyên tử được cấu tạo như thế nào?

Vỏ nguyên tử được tạo bởi một hay nhiều electron chuyển động xung quanh hạt nhân

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào?

Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi các proton và neutron

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close