Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

Cảm ứng là gì?

Cảm ứng là gì?

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường. 

Kích thích nào từ môi trường khiến sinh vật cảm ứng?

Các kích thích khiến sinh vật cảm ứng có thể đến từ môi trường ngoài hoặc môi trường trong cơ thể.

  • Tác nhân bên ngoài: ánh sáng, nhiệt độ, nước, âm thanh … 

  • Tác nhân bên trong: yếu tố tâm lý, thần kinh, tuổi, giới tính ...

Vai trò của cảm ứng đối với cơ thể sinh vật là gì?

Cảm ứng giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close