Khái niệm liên kết ion

Đặc điểm cấu tạo vỏ nguyên tử khí hiếm là gì? Đặc điểm liên kết ion là gì?

Đặc điểm cấu tạo vỏ nguyên tử khí hiếm là gì?

Lớp vỏ ngoài cùng của các nguyên tử khí hiếm có 8 electron ngoại trừ He có 2 electron là lớp vỏ bền vững.

Nguyên tử của các nguyên tố khác có xu hướng tạo ra lớp vỏ tương tự khí hiếm khi liên kết với nguyên tử khác.

Đặc điểm liên kết ion là gì?

Liên kết ion là liên kết được tạo thành bởi lực hút giữa ion dương và ion âm.

Ion dương được tạo ra như thế nào?

Ion dương được tạo ra khi cho đi electron lớp ngoài cùng để đạt được lớp vỏ giống khí hiếm. Số điện tích dương = số electron đã cho

Ví dụ:

 

Ion âm được tạo ra như thế nào?

Ion âm được tạo ra nhận thêm electron vào lớp ngoài cùng để đạt được lớp vỏ giống khí hiếm.

 

Các hợp chất có liên kết ion có tính chất gì?

- Là chất rắn ở điều kiện thường. Ví dụ: sodium chloride, calciuom oxide

- Thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Ví dụ aluminium oxide, calcium oxide, sodium chloride,..

- Khi tan trong nước tạo ra dung dịch dẫn dược điện

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close