Công thức hóa học

Công thức hóa học là gì? Tại sao phải sử dụng công thức hóa học?

Công thức hóa học là gì?

Người ta dùng công thức hóa học để biểu diễn các chất hoặc hợp chất.

Ví dụ: muối ăn có công thức hóa học là NaCl

Tại sao phải sử dụng công thức hóa học?

Công thức hóa học của một số chất cho biết thông tin:

- nguyên tố tạo ra chất

- số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất

- khối lượng phân tử của chất

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close