Sự truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

SỰ TRUYỀN ÂM TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG RẮN, LỎNG, KHÍ

I. Lí thuyết

- Môi trường truyền được sóng âm gọi là môi trường truyền âm.

- Sóng âm truyền được trong các môi trường: rắn, lỏng, khí

- Tốc độ truyền âm trong các môi trường theo thứ tự giảm dần: rắn, lỏng, khí.

II. Ví dụ minh họa

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close