Trao đổi khí ở động vật

Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là: Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn; mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng; có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp; có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Cơ quan trao đổi khí ở động vật là gì?

Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là:

  • Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn

  • Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng

  • Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

  • Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra như thế nào?

Khi hít vào: không khí qua đường dẫn khí tới phổi, O2 khuếch tán từ phế nang vào máu và bắt đầu đi nuôi cơ thể. 

Tại các tế bào, CO2 được đẩy vào máu đi đến phổi, sau đó khuếch tán vào phế nang và đưa ra ngoài nhờ động tác thở ra.

 


  • Trao đổi khí ở thực vật

    Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

  • Khái niệm trao đổi khí ở sinh vật

    Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2. Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close