Khái niệm tốc độ

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

KHÁI NIỆM TỐC ĐỘ

I. Lí thuyết

- Thương số \(\frac{s}{t}\) đặc tưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động được gọi là tốc độ chuyển động, gọi tắt là tốc độ.

- Kí hiệu: v

- Biểu thức: \(v = \frac{s}{t}\)

II. Ví dụ minh họa

 

- Tốc độ của vật là 55 km/h

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close