Khái niệm sinh sản ở sinh vật

Sinh sản là gì?

Sinh sản là gì?

Sinh sản là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Có hai hình thức sinh sản ở sinh vật là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close