Ảnh hưởng của nước và chất dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

Nước và chất dinh dưỡng có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Nước có ảnh hưởng như thế nào?

  • Nguyên liệu cho quang hợp
  • Là nguyên liệu và môi trường của quá trình tổng hợp và xây dựng cơ thể

Nếu thiếu nước, sinh vật sẽ bị chậm hoặc ngừng lại, thậm chí là chết.

Chất dinh dưỡng có ảnh hưởng như thế nào?

  • Nhân tố quan trọng trong sinh trưởng và phát triển của sinh vật

  • Thiếu hay thừa dinh dưỡng đều ảnh hưởng tới sinh vật.

Nếu thiếu protein → động vật chậm lớn, gầy yếu, đề kháng kém.

Nếu thiếu khoáng, đặc biệt nitrogen → thực vật có thể bị chết.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close