Khái niệm trao đổi khí ở sinh vật

Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2. Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Trao đổi khí là gì?

Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2.

Cơ chế của trao đổi khí ở sinh vật là gì?

Cơ chế trao đổi khí ở sinh vật với môi trường là khuếch tán.

Sự trao đổi khí ở thực vật và động vật khác nhau như thế nào?

Ở động vật, trao đổi khí được thực hiện nhờ quá trình hô hấp. Còn ở thực vật, sự trao đổi khí được thực hiện nhờ cả hô hấpquang hợp.


  • Trao đổi khí ở thực vật

    Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài được thực hiện chủ yếu qua khí khổng ở lá cây. Sự trao đổi khí của cây được điều chỉnh nhờ sự đóng mở khí khổng.

  • Trao đổi khí ở động vật

    Tùy từng loài động vật mà cơ quan trao đổi khí có thể là da, ống khí, mang hay phổi. Đặc điểm chung của các cơ quan trao đổi khí ở động vật là: Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn; mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng; có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp; có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close