Lý thuyết hô hấp tế bào - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra như thế nào?

I. Hô hấp tế bào

Hẫu hết các hoạt động sống của tế bào như: sinh trưởng, phát triển, trao đổi chất ... đều cần đến năng lượng. Phần lớn năng lượng trong tế bào ở dạng khó sử dụng. 

Vì vậy, quá trình hô hấp tế bào giúp phân giải chất hữu cơ với sự tham gia của khí oxygen thành carbon dioxide và nước, đồng thời tạo năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống.

Hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể, khác với quang hợp, tất cả tế bào của cơ thể đều có khả năng hô hấp. Ti thể là bào quan chỉ có ở sinh vật nhân thực. 

II. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ của tế bào:

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tạo ra nguyên liệu cho hô hấp. Hô hấp phân giải các chất hữu cơ như glucose thành các chất đơn giản (carbon dioxide, nước và năng lượng). 

Tổng hợp và phân giải trái ngược nhưng phụ thuộc lẫn nhau.

 Sơ đồ tư duy Hô hấp tế bào:

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close