Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Làng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Làng ra đời khi nào?

 • A

  Trước CMT8

 • B

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước hòa bình, thống nhất

 • D

  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu 2 :

Tác phẩm Làng của Kim Lân thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tùy bút

Câu 3 :

Nhân vật chính truyện Làng là ai?

 • A

  Ông Hai

 • B

  Bà Hai

 • C

  Bà chủ nhà

 • D

   Người lính

Câu 4 :

Truyện ngắn Làng viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người phụ nữ

 • D

  Người lính

Câu 5 :

Ngôi kể trong truyện ngắn Làng?

 • A

  Bác Thứ

 • B

  Người kể giấu mặt

 • C

  Ông chủ tịch

 • D

  Ông Hai

Câu 6 :

Nhận định nói đúng nhất loại ngôn ngữ được sử dụng trong truyện Làng của Kim Lân?

 • A

  Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật

 • C

  Ngôn ngữ trần thuật

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 7 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn Làng?

 • A

  Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết

 • B

  Thể hiện tình yêu thiên nhiên, vạn vật

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện niềm tự hào về truyền thống chiến đấu của cha ông

Câu 8 :

Nhận định nói đúng nhất tình cảm của người nông dân trong kháng chiến?

 • A

  Yêu quê hương

 • B

  Yêu Cách mạng

 • C

  Tình yêu nước bao trùm lên tất cả các tình cảm

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 9 :

Văn bản Làng sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận 

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện

 • C

  Sử dụng những ngôn ngữ bác học

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Làng ra đời khi nào?

 • A

  Trước CMT8

 • B

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước hòa bình, thống nhất

 • D

  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 2 :

Tác phẩm Làng của Kim Lân thuộc thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tùy bút

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Làng của Kim Lân thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 3 :

Nhân vật chính truyện Làng là ai?

 • A

  Ông Hai

 • B

  Bà Hai

 • C

  Bà chủ nhà

 • D

   Người lính

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm xem truyện xoay quanh nhân vật nào

Lời giải chi tiết :

Ông Hai là nhân vật chính

Câu 4 :

Truyện ngắn Làng viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người phụ nữ

 • D

  Người lính

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Làng viết về đề tài người nông dân

Câu 5 :

Ngôi kể trong truyện ngắn Làng?

 • A

  Bác Thứ

 • B

  Người kể giấu mặt

 • C

  Ông chủ tịch

 • D

  Ông Hai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể trong truyện ngắn Làng là ngôi thứ ba (người kể giấu mặt)

Câu 6 :

Nhận định nói đúng nhất loại ngôn ngữ được sử dụng trong truyện Làng của Kim Lân?

 • A

  Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật

 • C

  Ngôn ngữ trần thuật

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại truyện đã sử dụng những ngôn ngữ nào

Lời giải chi tiết :

truyện Làng của Kim Lân sử dụng rất đa dạng các ngôn ngữ: đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm và trần thuật.

Câu 7 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua truyện ngắn Làng?

 • A

  Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết

 • B

  Thể hiện tình yêu thiên nhiên, vạn vật

 • C

  Thể hiện khát vọng và niềm tin thắng kẻ thù

 • D

  Thể hiện niềm tự hào về truyền thống chiến đấu của cha ông

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nói về tình yêu thiên nhiên

Câu 8 :

Nhận định nói đúng nhất tình cảm của người nông dân trong kháng chiến?

 • A

  Yêu quê hương

 • B

  Yêu Cách mạng

 • C

  Tình yêu nước bao trùm lên tất cả các tình cảm

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung và đưa ra tư tưởng của tác giả

Lời giải chi tiết :

Tình yêu nước bao trùm lên tất cả các tình cảm, nó chi phối và những tình cảm khác của con người trong thời kỳ ấy.

Câu 9 :

Văn bản Làng sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào dưới đây?

 • A

  Tự sự 

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm 

 • D

  Nghị luận 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản chủ yếu sử dụng phương thức tự sự

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của truyện ngắn?

 • A

  Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

 • B

  Xây dựng tình huống truyện

 • C

  Sử dụng những ngôn ngữ bác học

 • D

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không vận dụng những ngôn ngữ bác học vào trong truyện

close