Trắc nghiệm Lý thuyết về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Có mấy cách dẫn lời nói/ ý nghĩ của một nhân vật?

  • A

    Một

  • B

    Hai

  • C

    Ba

  • D

    Bốn

Câu 2 :

Cách dẫn trực tiếp là gì?

  • A

    Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

  • B

    Thuật lại lời hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp

  • C

    Trích dẫn lời nhân vật theo ý của mình

  • D

    Cả 3 đáp án trên

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, ý nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lời trao đổi của nhân vật trong tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách nào?

Gián tiếp

Trực tiếp

Câu 5 :

Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong tác phẩm văn xuôi?

  • A

    Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn

  • B

    Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói

  • C

    Cả A và B đều đúng

  • D

    Cả A và B đều sai

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Tìm câu chứa lời dẫn trong đoạn trích trên?

  • A

    (1)

  • B

    (2)

  • C

    (3)

  • D

    (4)

Câu 7 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Đoạn văn trên trích dẫn điều gì từ nhân vật?

  • A

    Lời nói

  • B

    Ý nghĩ

  • C

    Cả A và B đều đúng

  • D

    Cả A và B đều sai

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Lời nói của nhân vật được dẫn trực tiếp hay gián tiếp?

  • A

    Trực tiếp

  • B

    Gián tiếp

  • C

    Phương án khác

  • D

    Cả A và B

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn năm mươi chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa.
Lời thoại trên của nhân vật nào?

  • A

    Trương Sinh

  • B

    Vũ Nương

  • C

    Linh Phi

  • D

    Phan Lang

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Có mấy cách dẫn lời nói/ ý nghĩ của một nhân vật?

  • A

    Một

  • B

    Hai

  • C

    Ba

  • D

    Bốn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Có 2 cách dẫn lời nói/ ý nghĩ của một nhân vật

Câu 2 :

Cách dẫn trực tiếp là gì?

  • A

    Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

  • B

    Thuật lại lời hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp

  • C

    Trích dẫn lời nhân vật theo ý của mình

  • D

    Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cách dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, ý nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, ý nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lời trao đổi của nhân vật trong tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách nào?

Gián tiếp

Trực tiếp

Đáp án

Trực tiếp

Phương pháp giải :

Nhớ lại những tác phẩm văn xuôi em từng đọc

Lời giải chi tiết :

Lời trao đổi của nhân vật trong tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách dẫn trực tiếp.

Câu 5 :

Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong tác phẩm văn xuôi?

  • A

    Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn

  • B

    Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói

  • C

    Cả A và B đều đúng

  • D

    Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những tác phẩm văn xuôi em từng đọc

Lời giải chi tiết :

Lời nói của nhân vật được dẫn ra trong tác phẩm văn xuôi thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn và có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói.

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Tìm câu chứa lời dẫn trong đoạn trích trên?

  • A

    (1)

  • B

    (2)

  • C

    (3)

  • D

    (4)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích và tìm lời dẫn.

Lời giải chi tiết :

Câu (3) chứa lời dẫn trong đoạn trích trên

Câu 7 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Đoạn văn trên trích dẫn điều gì từ nhân vật?

  • A

    Lời nói

  • B

    Ý nghĩ

  • C

    Cả A và B đều đúng

  • D

    Cả A và B đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên trích dẫn lời nói của nhân vật

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má dòng dòng (1). Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao (2). Cái Tý nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ :
- Con van thầy! Con van u! thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con van thầy! Con van u! Thầy u đừng đem bán con (3).
Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng, và sụt sịt khóc. (4)

Lời nói của nhân vật được dẫn trực tiếp hay gián tiếp?

  • A

    Trực tiếp

  • B

    Gián tiếp

  • C

    Phương án khác

  • D

    Cả A và B

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại hình thức của lời dẫn trực tiếp và gián tiếp

Lời giải chi tiết :

Lời nói của nhân vật được dẫn trực tiếp

Câu 9 :

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn năm mươi chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa.
Lời thoại trên của nhân vật nào?

  • A

    Trương Sinh

  • B

    Vũ Nương

  • C

    Linh Phi

  • D

    Phan Lang

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

Lời giải chi tiết :

Lời thoại trên của nhân vật Vũ Nương

close