Trắc nghiệm Vài nét cơ bản về tác giả Nguyễn Dữ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Dữ?

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Câu 2 :

Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ bao nhiêu?

 • A

  XV

 • B

  XVI

 • C

  XVII

 • D

  XVIII

Câu 3 :

Thời kỳ Nguyễn Dữ sống có điều gì đặc biệt?

 • A

  Xã hội phát triển thịnh trị

 • B

  Nước ta bị nhà Tống xâm lược

 • C

  Nội chiến diễn ra liên miên

 • D

  Bị nhà Hán đô hộ

Câu 4 :

Tại sao Nguyễn Dữ xin cáo quan về ở ẩn?

 • A

  Vì ông bất mãn với thời cuộc

 • B

  Vì ông đã giàu có và không cần làm quan

 • C

  Vì ông muốn cuộc sống nhàn nhã

 • D

  Vì ông muốn cuộc sống khác biệt

Câu 5 :

Sáng tác duy nhất của Nguyễn Dữ là tác phẩm nào?

 • A

  Liêu trai chí dị

 • B

  Truyện Kiều

 • C

  Truyền kì mạn lục

 • D

  Hoàng Lê nhất thống chí

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền kì mạn lục phản ánh thời đại Nguyễn Dữ sinh sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Nguyễn Dữ làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Nhà Trịnh và nhà Mạc

 • B

  Nhà Mạc và nhà Lê

 • C

  Nhà Lê và nhà Trịnh

 • D

  Nhà Mạc, Trịnh, Lê

Câu 8 :

Nguyễn Dữ là học trò của nhân vật nổi tiếng nào?

 • A

  Phùng Khắc Khoan

 • B

  Chu Văn An

 • C

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Câu 9 :

Nguyễn Dữ tạ thế ở đâu?

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Câu 10 :

Nguyễn Dữ viết Truyền kì mạn lục bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Nôm

 • B

  Chữ Hán

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Ngôn ngữ khác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Dữ?

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ quê ở tỉnh Hải Dương

Câu 2 :

Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ bao nhiêu?

 • A

  XV

 • B

  XVI

 • C

  XVII

 • D

  XVIII

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ XVI

Câu 3 :

Thời kỳ Nguyễn Dữ sống có điều gì đặc biệt?

 • A

  Xã hội phát triển thịnh trị

 • B

  Nước ta bị nhà Tống xâm lược

 • C

  Nội chiến diễn ra liên miên

 • D

  Bị nhà Hán đô hộ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sống vào thời kì nhà Lê khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến Lê, Mạc, Trịnh tranh giành quyền binh, nội chiến kéo dài.

Câu 4 :

Tại sao Nguyễn Dữ xin cáo quan về ở ẩn?

 • A

  Vì ông bất mãn với thời cuộc

 • B

  Vì ông đã giàu có và không cần làm quan

 • C

  Vì ông muốn cuộc sống nhàn nhã

 • D

  Vì ông muốn cuộc sống khác biệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau khi đậu Hương tiến (tức Cử nhân), ông làm quan với nhà Mạc, rồi về với nhà Lê làm Tri huyện Thanh Tuyền (nay là Bình Xuyên, Vĩnh Phú); nhưng mới được một năm, vì bất mãn với thời cuộc, lấy cớ nuôi mẹ, xin về ở núi rừng Thanh Hóa.

Câu 5 :

Sáng tác duy nhất của Nguyễn Dữ là tác phẩm nào?

 • A

  Liêu trai chí dị

 • B

  Truyện Kiều

 • C

  Truyền kì mạn lục

 • D

  Hoàng Lê nhất thống chí

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sáng tác duy nhất của ông là tác phẩm Truyền kì mạn lục

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền kì mạn lục phản ánh thời đại Nguyễn Dữ sinh sống, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Truyền kì mạn lục phản ánh sâu sắc và chân thực thời đại Nguyễn Dữ sinh sống

Câu 7 :

Nguyễn Dữ làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Nhà Trịnh và nhà Mạc

 • B

  Nhà Mạc và nhà Lê

 • C

  Nhà Lê và nhà Trịnh

 • D

  Nhà Mạc, Trịnh, Lê

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi đậu Hương tiến (tức Cử nhân), ông làm quan với nhà Mạc, rồi về với nhà Lê làm Tri huyện Thanh Tuyền.

Câu 8 :

Nguyễn Dữ là học trò của nhân vật nổi tiếng nào?

 • A

  Phùng Khắc Khoan

 • B

  Chu Văn An

 • C

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tương truyền ông là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm và bạn học của Phùng Khắc Khoan

Câu 9 :

Nguyễn Dữ tạ thế ở đâu?

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ mất tại Thanh Hóa.

Câu 10 :

Nguyễn Dữ viết Truyền kì mạn lục bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Nôm

 • B

  Chữ Hán

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Ngôn ngữ khác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Dữ viết Truyền kì mạn lục bằng chữ Hán

close