Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Câu 2 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện thơ

 • D

  Tùy bút

Câu 3 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng thể thơ gì?

 • A

  Song thất lục bát

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Ngũ ngôn

Câu 4 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần cuối của truyện Lục Vân Tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga?

Khắc họa nhân vật bằng hành động

Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc 

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa 

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 8 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Cảnh Lục Vân Tiên đi thi

 • B

  Cảnh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu người

 • C

  Cảnh Lục Vân Tiên đỗ trạng nguyên

 • D

  Cảnh Lục Vân Tiên bị hại

Câu 9 :

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng loại chữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Pháp

 • C

  Chữ Nôm

 • D

  Chữ quốc ngữ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  được trích từ tác phẩm Lục Vân Tiên

Câu 2 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện thơ

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc truyện thơ

Câu 3 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng thể thơ gì?

 • A

  Song thất lục bát

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Ngũ ngôn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể lục bát

Câu 4 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng chữ Nôm

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần cuối của truyện Lục Vân Tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” nằm ở phần đầu của truyện

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga?

Khắc họa nhân vật bằng hành động

Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc 

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa 

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Đáp án

Khắc họa nhân vật bằng hành động

Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc 

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật khắc họa nhân vật, sử dụng thành công ngôn ngữ bình dị, mộc mạc

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản là tự sự

Câu 8 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Cảnh Lục Vân Tiên đi thi

 • B

  Cảnh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu người

 • C

  Cảnh Lục Vân Tiên đỗ trạng nguyên

 • D

  Cảnh Lục Vân Tiên bị hại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thuật lại cảnh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu người

Câu 9 :

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng loại chữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Pháp

 • C

  Chữ Nôm

 • D

  Chữ quốc ngữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ được viết bằng chữ Nôm

Lời giải chi tiết :

Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ được viết bằng chữ Nôm

close