Trắc nghiệm Lý thuyết về Biên bản Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Biên bản là gì?

 • A

  Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi chép biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
    

 • B

  Biên bản là những văn bản ghi chép lại tản mản những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian
   

 • C

  Biên bản là văn bản hành chính đề nghị một vấn đề, sự việc với cấp trên
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Biên bản gồm mấy phần?

 • A

  3 phần
   

 • B

  4 phần
     

 • C

  5 phần
     

 • D

  6 phần

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. Phần mở đầu

2. Phần nội dung

3. Phần kết thúc

a. Diễn biến và kết quả của sự việc.

b. Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có).

c. Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

Câu 4 :

Những tình huống nào dưới đây cần viết biên bản?

 • A

   Đơn xin nghỉ ốm
     

 • B

  Đơn tường trình khi một nhóm học sinh tự ý đi tham quan khi chưa được phép của thầy cô và cha mẹ
     

 • C

  Lớp em đề xuất đi tham quan bảo tàng dân tộc học
   

 • D

  Ghi lại diễn biến và kết quả Đại hội Đoàn trường

Câu 5 :

Một biên bản cần đảm bảo yếu tố gì về mặt nội dung

 • A

  Ghi chép đầy đủ ngắn gọn về sự việc
    

 • B

  Nêu đầy đủ diễn biến của sự việc
     

 • C

  Bảo đảm tính xác thực
     

 • D

  Cả A, B, C

Câu 6 :

Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?

 • A

  Viết đúng mẫu quy định
    

 • B

  Có đầy đủ các phần, mục
    

 • C

  Có đánh số cụ thể
     

 • D

  Có đầy đủ bố cục 3 phần

Câu 7 :

Mục đích của việc viết biên bản là gì?

 • A

  Làm chứng cứ để minh chứng cho các cự kiện diễn ra trong thực tế

    

 • B

  Đề đạt lên cấp trên để thi hành, giải quyết
    

 • C

  Thỏa thuận các điều khoản giữa các bên liên quan
     

 • D

  Thông báo cho nhiều người được biết về một sự kiện vừa diễn ra

Câu 8 :

Yêu cầu nào không phù hợp với biên bản?

 • A

  Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể
    

 • B

  Ghi chép sự việc trung thực, đầy đủ, khách quan
     

 • C

  Lời văn ngắn gọn, chính xác
   

 • D

  Có thể sử dụng các biện pháp tu từ

Câu 9 :

Lời văn của biên bản phải đáp ứng yêu cầu gì?

 • A

  Trau chuốt, mượt mà

 • B

  Bay bổng, lãng mạn

 • C

  Ngắn gọn, chính xác

 • D

  Tùy từng trường hợp để sử dụng lời văn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Biên bản là gì?

 • A

  Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi chép biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.
    

 • B

  Biên bản là những văn bản ghi chép lại tản mản những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian
   

 • C

  Biên bản là văn bản hành chính đề nghị một vấn đề, sự việc với cấp trên
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

Câu 2 :

Biên bản gồm mấy phần?

 • A

  3 phần
   

 • B

  4 phần
     

 • C

  5 phần
     

 • D

  6 phần

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Biên bản gồm 3 phần phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. Phần mở đầu

2. Phần nội dung

3. Phần kết thúc

a. Diễn biến và kết quả của sự việc.

b. Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có).

c. Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

Đáp án

1. Phần mở đầu

c. Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

2. Phần nội dung

a. Diễn biến và kết quả của sự việc.

3. Phần kết thúc

b. Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có).

Lời giải chi tiết :

- Biên bản gồm có các mục sau:
+ Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.
+ Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.
+ Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có).

Câu 4 :

Những tình huống nào dưới đây cần viết biên bản?

 • A

   Đơn xin nghỉ ốm
     

 • B

  Đơn tường trình khi một nhóm học sinh tự ý đi tham quan khi chưa được phép của thầy cô và cha mẹ
     

 • C

  Lớp em đề xuất đi tham quan bảo tàng dân tộc học
   

 • D

  Ghi lại diễn biến và kết quả Đại hội Đoàn trường

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ,…

Câu 5 :

Một biên bản cần đảm bảo yếu tố gì về mặt nội dung

 • A

  Ghi chép đầy đủ ngắn gọn về sự việc
    

 • B

  Nêu đầy đủ diễn biến của sự việc
     

 • C

  Bảo đảm tính xác thực
     

 • D

  Cả A, B, C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Một biên bản cần đảm bảo: Ghi chép đầy đủ ngắn gọn về sự việc, nêu đầy đủ diễn biến của sự việc, bảo đảm tính xác thực.

Câu 6 :

Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?

 • A

  Viết đúng mẫu quy định
    

 • B

  Có đầy đủ các phần, mục
    

 • C

  Có đánh số cụ thể
     

 • D

  Có đầy đủ bố cục 3 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình thức biên bản không yêu cầu đánh số

Câu 7 :

Mục đích của việc viết biên bản là gì?

 • A

  Làm chứng cứ để minh chứng cho các cự kiện diễn ra trong thực tế

    

 • B

  Đề đạt lên cấp trên để thi hành, giải quyết
    

 • C

  Thỏa thuận các điều khoản giữa các bên liên quan
     

 • D

  Thông báo cho nhiều người được biết về một sự kiện vừa diễn ra

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mục đích của việc viết biên bản là làm chứng cứ để minh chứng cho các cự kiện diễn ra trong thực tế.

Câu 8 :

Yêu cầu nào không phù hợp với biên bản?

 • A

  Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể
    

 • B

  Ghi chép sự việc trung thực, đầy đủ, khách quan
     

 • C

  Lời văn ngắn gọn, chính xác
   

 • D

  Có thể sử dụng các biện pháp tu từ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra vì vậy không cần thiết phải sử dụng biện pháp tu từ.

Câu 9 :

Lời văn của biên bản phải đáp ứng yêu cầu gì?

 • A

  Trau chuốt, mượt mà

 • B

  Bay bổng, lãng mạn

 • C

  Ngắn gọn, chính xác

 • D

  Tùy từng trường hợp để sử dụng lời văn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

close