Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Chị em Thúy Kiều Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Ai là tác giả của Chị em Thúy Kiều?

 • A

  Nguyễn Dữ

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Phạm Đình Hổ

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2 :

Chị em Thúy Kiều được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ

 • B

  Bảy chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Song thất lục bát

Câu 3 :

Đoạn trích được chia thành mấy phần, đó là những phần nào?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  không thể chia được

Câu 4 :

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào?

 • A

  Gia biến và lưu lạc

 • B

  Gặp gỡ và đính ước

 • C

  Đoàn tụ

 • D

  Phần đề từ

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích Chị em Thúy Kiều là gì?

 • A

  Nỗi khổ tâm của Thúy Kiều khi nghĩ về thân phận

 • B

  Cuộc dạo chơi của chị em Thúy Kiều

 • C

  Nói về gia cảnh đầm ấm của gia đình Kiều

 • D

  Khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều

Câu 6 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích Chị em Thúy Kiều?

 • A

  Tả cảnh ngụ tình

 • B

  Ẩn dụ, ước lệ tượng trưng

 • C

  Ngôn ngữ bác học điêu luyện

 • D

  Sử dụng điển cố, điển tích

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ai là tác giả của Chị em Thúy Kiều?

 • A

  Nguyễn Dữ

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Phạm Đình Hổ

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du là tác giả của Chị em Thúy Kiều

Câu 2 :

Chị em Thúy Kiều được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ

 • B

  Bảy chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Song thất lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể thơ

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết theo thể lục bát

Câu 3 :

Đoạn trích được chia thành mấy phần, đó là những phần nào?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  không thể chia được

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích được chia thành 4 phần

Câu 4 :

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào?

 • A

  Gia biến và lưu lạc

 • B

  Gặp gỡ và đính ước

 • C

  Đoàn tụ

 • D

  Phần đề từ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm trong phần gặp gỡ và đính ước

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích Chị em Thúy Kiều là gì?

 • A

  Nỗi khổ tâm của Thúy Kiều khi nghĩ về thân phận

 • B

  Cuộc dạo chơi của chị em Thúy Kiều

 • C

  Nói về gia cảnh đầm ấm của gia đình Kiều

 • D

  Khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích đã gợi tả vẻ đẹp và khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều.

Câu 6 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích Chị em Thúy Kiều?

 • A

  Tả cảnh ngụ tình

 • B

  Ẩn dụ, ước lệ tượng trưng

 • C

  Ngôn ngữ bác học điêu luyện

 • D

  Sử dụng điển cố, điển tích

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ bác học điêu luyện không phải nghệ thuật của đoạn trích này.

close