Trắc nghiệm Lý thuyết về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

 • A

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ
   

 • B

  Là bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.
    

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 2 :

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Nghị luận làm sáng tỏ các vấn đề về tư tưởng, đạo lý bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích… để chỉ ra chỗ đúng sai của tư tưởng nào đó.
     

 • B

  Nghị luận làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng, đạo lý bằng cách trình bày mặt lợi hại
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp
Về hình thức, bài viết phải đáp ứng:

1. bố cục

2. luận điểm

3. lời văn

a. đúng đắn, sáng tỏ

b. chính xác, sinh động

c. ba phần

Câu 4 :

Bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí thường sử dụng những thao tác lập luận gì?

 • A

  Giải thích

 • B

  Chứng minh

 • C

  So sánh

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 5 :

Ý nào dưới đây không phù hợp với bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Nội dung đem ra bàn luận là vấn đề tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống của con người
     

 • B

  Bài viết có bố cục 3 phần, phần có luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, chính xác, sinh động
     

 • C

  Văn viết cần trau chuốt, bóng bảy, giàu hình ảnh, giàu biện pháp tu từ
     

 • D

  Vận dụng linh hoạt thao tác chứng minh, giải thích, so sánh, phân tích, đối chiếu… để trình bày vấn đề

Câu 6 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Suy nghĩ về đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc

 • B

  Suy nghĩ từ truyện Ếch ngồi đáy giếng

 • C

  Suy nghĩ về câu Có chí thì nên

 • D

  Suy nghĩ về một tấm gương vượt khó

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí đúng hay sai?

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Câu 8 :

Ý nào sau đây không phù hợp với đề bài “Bàn về câu nói Có chí thì nên”?

 • A

  Chí là chí hướng, quyết tâm, sức mạnh tinh thần của con người
     

 • B

  Người có chí là người biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh
     

 • C

  Người có chí là người luôn gặp may mắn trong cuộc sống
     

 • D

  Người học sinh cần rèn chí trong học tập và trong cuộc sống

Câu 9 :

Sự khác nhau chủ yếu giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống và nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ?

 • A

  Khác nhau về nội dung nghị luận
     

 • B

  Khác nhau về sự vận dụng thao tác
     

 • C

  Khác nhau về cấu trúc bài viết

 • D

  Khác nhau về ngôn ngữ diễn đạt

Câu 10 :

Trong những đề bài sau đề nào thuộc bài văn nghị luận về một vấn đề, tư tưởng đạo lí?

 • A

  Bàn về nhân vật chó sói và cừu non trong bài thơ của La Phông ten
     

 • B

  Bàn về vấn đề xả rác bừa bãi hiện nay.
     

 • C

  Lòng biết ơn thầy cô giáo qua câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”
     

 • D

  Cảm nghĩ về “Làng” của Kim Lân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

 • A

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ
   

 • B

  Là bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.
    

 • C

  Cả A và B đều đúng
    

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.

Câu 2 :

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Nghị luận làm sáng tỏ các vấn đề về tư tưởng, đạo lý bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích… để chỉ ra chỗ đúng sai của tư tưởng nào đó.
     

 • B

  Nghị luận làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng, đạo lý bằng cách trình bày mặt lợi hại
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng, đạo lí bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích… để chỉ ra chỗ đúng (hay chỗ sai) của một tư tưởng nào đó, nhằm khẳng định tư tưởng của người viết.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp
Về hình thức, bài viết phải đáp ứng:

1. bố cục

2. luận điểm

3. lời văn

a. đúng đắn, sáng tỏ

b. chính xác, sinh động

c. ba phần

Đáp án

1. bố cục

c. ba phần

2. luận điểm

a. đúng đắn, sáng tỏ

3. lời văn

b. chính xác, sinh động

Lời giải chi tiết :

Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lời văn chính xác, sống động.

Đáp án: 1 - c; 2 - a; 3 – b.

Câu 4 :

Bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí thường sử dụng những thao tác lập luận gì?

 • A

  Giải thích

 • B

  Chứng minh

 • C

  So sánh

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng, đạo lí bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích…

Câu 5 :

Ý nào dưới đây không phù hợp với bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Nội dung đem ra bàn luận là vấn đề tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống của con người
     

 • B

  Bài viết có bố cục 3 phần, phần có luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, chính xác, sinh động
     

 • C

  Văn viết cần trau chuốt, bóng bảy, giàu hình ảnh, giàu biện pháp tu từ
     

 • D

  Vận dụng linh hoạt thao tác chứng minh, giải thích, so sánh, phân tích, đối chiếu… để trình bày vấn đề

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- A, B, D là yêu cầu của bài văn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
- C là yêu cầu không cần thiết đối bới bài văn.

Câu 6 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí?

 • A

  Suy nghĩ về đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc

 • B

  Suy nghĩ từ truyện Ếch ngồi đáy giếng

 • C

  Suy nghĩ về câu Có chí thì nên

 • D

  Suy nghĩ về một tấm gương vượt khó

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm của Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí rồi đưa ra câu trả lời.

Lời giải chi tiết :

- Đề A, B, C là đề bài về tư tưởng đạo lí.
- Đề D là nghị luận về hiện tượng đời sống.

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí đúng hay sai?

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Đáp án

A. Suy nghĩ về đức tính trung thực

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ

Đúng
Sai

D. Suy nghĩ về câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Lời giải chi tiết :

+ Câu A, D suy nghĩ về những tư tưởng đạo lí
+ Câu B, C, E suy nghĩ về các hiện tượng đang diễn ra trong xã hội.

- Đáp án:
+ A, D: đúng
+ B, C, E: sai

Câu 8 :

Ý nào sau đây không phù hợp với đề bài “Bàn về câu nói Có chí thì nên”?

 • A

  Chí là chí hướng, quyết tâm, sức mạnh tinh thần của con người
     

 • B

  Người có chí là người biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh
     

 • C

  Người có chí là người luôn gặp may mắn trong cuộc sống
     

 • D

  Người học sinh cần rèn chí trong học tập và trong cuộc sống

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo

Lời giải chi tiết :

Người có chí là người tự vươn lên trong mọi hoàn cảnh chứ không đợi những may mắn đến với mình.

Câu 9 :

Sự khác nhau chủ yếu giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống và nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ?

 • A

  Khác nhau về nội dung nghị luận
     

 • B

  Khác nhau về sự vận dụng thao tác
     

 • C

  Khác nhau về cấu trúc bài viết

 • D

  Khác nhau về ngôn ngữ diễn đạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm bài văn Nghị luận về một hiện tượng đời sống và bài văn Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Lời giải chi tiết :

Sự khác nhau chủ yếu giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống và nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là khác nhau về nội dung nghị luận.

Câu 10 :

Trong những đề bài sau đề nào thuộc bài văn nghị luận về một vấn đề, tư tưởng đạo lí?

 • A

  Bàn về nhân vật chó sói và cừu non trong bài thơ của La Phông ten
     

 • B

  Bàn về vấn đề xả rác bừa bãi hiện nay.
     

 • C

  Lòng biết ơn thầy cô giáo qua câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”
     

 • D

  Cảm nghĩ về “Làng” của Kim Lân

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm bài văn Nghị luận về một vấn đề, tư tưởng đạo lí

Lời giải chi tiết :

- Đề A, D thuộc dạng đề nghị luận về tác phẩm văn học.
- Đề B nghị luận về một hiện tượng đời sống.

=> Đề C nghị luận về một vấn đề, tư tưởng đạo lí

close