Trắc nghiệm Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Phần mở bài của bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ nêu điều gì?

 • A

  Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ bước đầu nêu nhận xét đánh giá của mình (nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.
    

 • B

  Trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ
   

 • C

  Khẳng định giá trị, ý nghĩa của bài thơ, đoạn thơ
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần thân bài của bài văn nghị luận về bài thơ đoạn thơ lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3 :

Một bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình.

Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần nêu lên được các nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc… của tác phẩm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Cho đề bài sau: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu về Thanh Hải

 • B

  Giới thiệu về mùa xuân

 • C

  Giới thiệu về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ

 • D

  Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích.

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có thể bàn về nội dung sau của tác phẩm đúng hay sai?

A. Ngôn từ

Đúng
Sai

B. Hình ảnh

Đúng
Sai

C. Giọng điệu

Đúng
Sai

D. Cốt truyện

Đúng
Sai

E. Nội dung

Đúng
Sai

F. Cảm xúc

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết bài của bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ nhằm mục đích khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9 :

Kết bài khi phân tích tác phẩm Viếng lăng Bác là?

 • A

  Khẳng định tình cảm của tác giả Viễn Phương đối với Bác
    

 • B

  Khẳng định sự yêu mến, niềm mong ước được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác
     

 • C

  Khẳng định niềm xót thương, yêu kính Bác cũng như niềm mong mỏi được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác
   

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phần mở bài của bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ nêu điều gì?

 • A

  Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ bước đầu nêu nhận xét đánh giá của mình (nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.
    

 • B

  Trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ
   

 • C

  Khẳng định giá trị, ý nghĩa của bài thơ, đoạn thơ
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình. (Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.)

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần thân bài của bài văn nghị luận về bài thơ đoạn thơ lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

Câu 3 :

Một bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại dàn bài chung của bài Cách làm bài nghị luận về bài thơ đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Dàn bài chung: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài).

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình.

Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Đáp án

Mở bài

Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình.

Thân bài

Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

Kết bài

Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Lời giải chi tiết :

- Dàn bài chung:
+ Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình.
+ Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.
+ Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần nêu lên được các nhận xét, đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc… của tác phẩm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần nêu lên được các nhận xét đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết.

Câu 6 :

Cho đề bài sau: Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu về Thanh Hải

 • B

  Giới thiệu về mùa xuân

 • C

  Giới thiệu về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ

 • D

  Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đề bài và gạch ý chủ chốt

Lời giải chi tiết :

Đối với nghị luận về đoạn thơ, ta sẽ giới thiệu về tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích.

Câu 7 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có thể bàn về nội dung sau của tác phẩm đúng hay sai?

A. Ngôn từ

Đúng
Sai

B. Hình ảnh

Đúng
Sai

C. Giọng điệu

Đúng
Sai

D. Cốt truyện

Đúng
Sai

E. Nội dung

Đúng
Sai

F. Cảm xúc

Đúng
Sai
Đáp án

A. Ngôn từ

Đúng
Sai

B. Hình ảnh

Đúng
Sai

C. Giọng điệu

Đúng
Sai

D. Cốt truyện

Đúng
Sai

E. Nội dung

Đúng
Sai

F. Cảm xúc

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Lời giải chi tiết :

+ Câu D: cốt truyện chỉ có trong Nghị luận về tác phẩm truyện.
+ Câu A, B, C, E, F là những vấn đề Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
=>  Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung, cảm xúc… của tác phẩm.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết bài của bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ nhằm mục đích khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

Câu 9 :

Kết bài khi phân tích tác phẩm Viếng lăng Bác là?

 • A

  Khẳng định tình cảm của tác giả Viễn Phương đối với Bác
    

 • B

  Khẳng định sự yêu mến, niềm mong ước được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác
     

 • C

  Khẳng định niềm xót thương, yêu kính Bác cũng như niềm mong mỏi được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác
   

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lại kết bài của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Kết bài khẳng định niềm xót thương, yêu kính Bác cũng như niềm mong mỏi được hóa thân thành sự vật quanh lăng Bác

close