Đề thi kiểm tra môn sinh học lớp 8 có đáp án gồm đề kiểm tra 15 phút, 45 phút chương, bài, đề thi học kì 1, học kì 2.

bullet Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

bullet Đề thi học kì 1

bullet Đề kiểm tra 15 phút - Chương 9

bullet Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2