Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ? Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

Câu 2.(5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hô hấp gồm

A. Các tế bào mao mạch.

B. Hai lá phối.

C. Hệ thống đường dẫn khí.

D. Cả B và C.

2. Hô hấp là

A. quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể

B. quá trình loại CO2 do các tế bào thải ra ngoài cơ thể.

C. quá trình cơ thể lấy O2 và thải CO2.

D. quá trình vận chuyển O2 và CO2 trong cơ thể.

3. Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào ?

A. Trao đổi khí ở phổi

B. Trao đổi khí ở tế bào

C. Trao đổi khí giữa môi trường trong với môi trường ngoài

D. Cả A và B

4. Hoạt động hô hấp có vai trò gì ?

A. Cung cấp ôxi cho tế bào để phân giải các chất hữu cơ tạo năng lượng

B. Thải loại khí cacbônic ra khỏi cơ thể

C. Làm sạch và làm ấm không khí

D. Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại

E. Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường

5. Nói sự sống gắn liền với sự thở vì

A. Mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng.

B. Khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết.

C. Lấy ôxi vào để ôxi hoá chất dinh dưỡng giải phóng năng lượng cần cho sống.

D. Thải CO2 và nước sinh ra trong quá trình ôxi hoá ở tế bào.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

*Vai trò: Thông qua hoạt động trao đổi khí ở phổi giúp cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và đồng thời vận chuyển CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

Các giai đoạn trong quá trình hô hấp :

Sự thở (sự thông khí ở phổi): lấy ôxi và thải cacbônic. Thông qua hoạt ' động hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí.

Sự trao đổi khí ở phổi: gồm hoạt động khuếch tán của ôxi từ không khí ở phế nang vào máu và cacbônic từ máu vào không khí ở phế nang.

Sự trao đổi khí ở tế bào: gồm hoạt động khuếch tán của ôxi từ máu vào tế bào và cacbônic từ tế bào vào máu.

Câu 2.(5 điểm)

1

2

3

4

5

D

C

D

E

B

1. Hô hấp gồm:

- Hai lá phối.

- Hệ thống đường dẫn khí.

Chọn D

2. Hô hấp là quá trình cơ thể lấy O2 và thải CO2.

Chọn C

3. Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn:

- Trao đổi khí ở phổi

- Trao đổi khí ở tế bào

Chọn D

4. Hoạt động hô hấp có vai trò: Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường

Chọn E

5. Nói sự sống gắn liền với sự thở vì Khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết.

Chọn B

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close