Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Phân biệt phản xạ và cung phản xạ.

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Cung phản xạ có đặc điểm

A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.

B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.

C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

D. Cả A và B.

2. Nơron hướng tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Câu 3.(3 đim) Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Phản xạ là.......(1)….của cơ thể để trả lời các.......(2).......của môi trường thông qua.......(3).......Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo vẻ trung

ương thần kinh.

a. kích thích

b. phản ứng

c. tác động

d. hệ thần kinh

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

- Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng, thường gồm 3 nơron : nơron cảm giác, nơron liên lạc, nơron vận động.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

B

1. Cung phản xạ có đặc điểm là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

Chọn C

2. Nơron hướng tâm có đặc điểm có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

Chọn B

Câu 3.(3 đim)

1

2

3

b

a

d

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close