Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm)

Tế bào có cấu tạo chung như thế nào ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Tế bào là?

A. Đơn vị cấu tạo của cơ thể.

B. Đơn vị khối lượng của cơ thể.

C. Đơn vị chức năng của cơ thể.

D. Cả A và C

2. Tế bào động vật không có

A. Thành tế bào.

C. Ti thể.

B. Trung thể

D. Lưới nội chất.

Câu 3. (3 điểm). Chọn cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Tế bào là................. (1)... và ....(2).... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi…….(3)……… có chức năng trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.

a. Màng sinh chất

b. Đơn vị cấu tạo

c. Thành tế bào

d. Đơn vị chức năng

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Tế bào có cấu tạo gồm :

- Màng sinh chất còn gọi là màng tế bào.

- Chất tế bào có chứa các bào quan như : lưới nội chất (lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt), bộ máy Gôngi, ti thể, trung thể...

- Nhân : đây là phần quan trọng nhất vì nhân đóng vai trò điểu khiển các hoạt động sống của tế bào. Nhân chứa nhiễm sắc thể. Nhân là cấu trúc mang thông tin di truyền. Trong nhân chứa nhân con (nơi tổng hợp rARN là thành phần tạo nên ribôxôm).

Câu 2.(2 điểm)

1

2

D

A

1. Tế bào:

- Đơn vị cấu tạo của cơ thể.

- Đơn vị chức năng của cơ thể.

Chọn D

2. Tế bào động vật không có thành tế bào.

Chọn A

Câu 3.(3 điểm)

1

2

3

a (hoặc d)

d hoặc ( a)

a

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close