Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Mỗi hoạt động tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng có tác dụng cụ thể như thế nào ?

Câu 2.(6 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thu chủ yếu ở

A. Khoang miệng.

B. Ruột non.

C. Dạ dày.

D. Ruột già.

2. Trong dịch vị có enzim

A. amilaza.                 B. pepsin.

C. tripsin.                    D. lipaza.

3. Thành phần cơ bản của enzim là

A. lipit.                        B. axit nuclêic,

C. prôtêin.                   D. cacbohiđrat.

4. Loại enzim nào được thực hiện tiêu hoá hoá học ở khoang miệng ?

A. Pepsin                   B. Amilaza

C. Tripsin                   D. Cả B và C

5. Enzim amilaza có trong nước bọt của người xúc tác cho sự chuyển hoá chất nào sau đây?

A. Tinh bột             B. Glucôzơ

C. Mantôzơ             D. Xenlulôzơ

6. Nghĩa đen của câu “Nhai kĩ no lâu” là gì?

A. Nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hoá càng cao

B. Nhai kĩ thì hiệu suất hấp thụ chất dinh dưỡng càng cao

C. Nhai kĩ thì thức ăn dừng lại ở ống tiêu hóa lâu

D. Cả A và B.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Sự tiết nước bọt làm ướt và mềm thức ăn ; hoạt động nhai làm mềm và nhuyễn thức ăn ; đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm nước bọt; tạo viên thức ăn thuận lợi cho nuốt; hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt làm biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

Câu 2.(6 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

B

C

B

A

B

1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thu chủ yếu ở Ruột non.

Chọn B

2. Trong dịch vị có enzim pepsin

Chọn B

3. Thành phần cơ bản của enzim là prôtêin

Chọn C

4. Enzim Amilaza nào được thực hiện tiêu hoá hoá học ở khoang miệng

Chọn B

5. Enzim amilaza có trong nước bọt của người xúc tác cho sự chuyển hoá Tinh bột

Chọn A

6. Nghĩa đen của câu “Nhai kĩ no lâu” là Nhai kĩ thì hiệu suất hấp thụ chất dinh dưỡng càng cao

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close