Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Sự biến đổi lí học và hoá học thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào và có tác dụng gì?

Câu 2.(5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là

A. Có lớp cơ rất dày và khỏe.

B. Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

C. Có 2 lớp cơ vòng và cơ dọc.

D. Cả A và B.

2. Axit clohiđric có vai trò gì trong dạ dày?

A. Tiêu hóa gluxit còn lại

B. Tiêu hoá lipit

C. Biến đổi pepsinôgen thành enzim pepsin để tiêu hoá prôtêin

D. Cả A và B.

3. Vì sao thành dạ dày không bị enzim pepsin và axit clohiđric phân giải ?

A. Enzim pepsin chỉ phân giải prôtêin chết

B. Thành dạ dày tiết chất nhầy ngăn cách enzim pepsin và axit clohiđric với thành dạ dày

C. Enzim pepsin chỉ phân giải prôtêin lạ

D. Cả B và C.

4. Dạ dày có cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc

B. Gồm 2 lớp niêm mạc.

C. Gồm 4 lớp cơ bản.

D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

5. Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

- Sự biến đổi lí học thức ăn ở dạ dày với sự tham gia của tuyến vị để tiết dịch vị làm hoà loãng thức ăn ; sự tham gia của các lớp cơ dạ dày làm dạ dày co bóp có tác dụng đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

- Sự biến đổi hoá học thức ăn ở dạ dày với sự hoạt động của enzim pepsiđaza có tác dụng phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin thuận lợi cho quá trình hô hấp ở ruột.

Câu 2.(5 điểm)

1

2

3

4

5

D

C

B

B

B

1. Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày là

- Có lớp cơ rất dày và khỏe.

- Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

Chọn D

2. Axit clohiđric có vai trò Biến đổi pepsinôgen thành enzim pepsin để tiêu hoá prôtêin

Chọn C

3. Thành dạ dày không bị enzim pepsin và axit clohiđric phân giải vì Thành dạ dày tiết chất nhầy ngăn cách enzim pepsin và axit clohiđric với thành dạ dày.

Chọn B

4. Dạ dày có cấu tạo Gồm 2 lớp niêm mạc.

Chọn B

5. Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

Chọn B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close