Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Ruột non có đặc điểm cấu tạo như thế nào ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở ruột non là gì ?

A. Đường đơn, glixêrin và axit béo, lipit

B. Đường đơn, axit amin, glixêrin và axit béo

C. Lipit, đường đôi, các dạng peptit

D. Axit amin, prôtêin, đường đôi

2. Loại dịch nào được tiết ra từ các tế bào tuyến ở ruột non ?

A. Dịch mật

B. Dịch ruột

C. Dịch vị

D. Cả B và C

Câu 3.(4 điểm) Tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau:

Thức ăn xuống đến ruột non được biến đổi tiếp về ...(1)... là chủ yếu. Nhờ có nhiều ...(2)... hỗ trợ như gan, tuỵ, các tuyến ruột, nên ở ruột non có ...(3)…. phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, prôtêin) thành các ...(4)... có thể hấp thụ được (đường đơn, glixêrin, axit béo, axit amin).

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Ruột non cũng có cấu tạo 4 lớp như dạ dày nhung thành mỏng hơn và lớp cơ chỉ gồm cơ dọc và cơ vòng.

Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, nơi có ống dẫn chung dịch tuỵ và dịch mật cùng đổ vào.

Ở lớp niêm mạc của ruột non (sau đoạn tá tràng) cũng chứa nhiều tuyến ruột tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết chất nhày.

Trong dịch tuỵ và dịch ruột có đủ các loại enzim xúc tác các phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn. Trong dịch mật có các muối mật và muối kiềm cũng tham gia tiêu hoá thức ăn.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

B

B

1. Sản phẩm của quá trình tiêu hóa ở ruột non là: Đường đơn, axit amin, glixêrin và axit béo

Chọn B

2. Dịch ruột được tiết ra từ các tế bào tuyến ở ruột non.

Chọn B

Câu 3.(4 điểm)

1. Mặt hoá học ;

2. Tuyến tiêu hoá ;

3. Đủ các loại enzim ;

4. Chất dinh dưỡng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close